प्रधान मंत्री आवास योजना

New Registration  /  नवीन नोंदणी

DWELLERS RESIDING BEFORE 01 – 01 – 2000

०१ – ०१ – २००० पूर्वी पासून वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांसाठी

DWELLERS RESIDING AFTER 01 – 01 – 2000

०१ – ०१ – २००० नंतर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांसाठी

FOR ECONOMICAL WEAKER SECTION (Income less than 3,00,00 per annum)
FOR LOWER INCOME GROUP (Income between 3,00,000 to 6,00,000 per annum)

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांकरीता (वार्षिक उत्पन्न ३,००,००० पेक्षा कमी)
अल्प उत्पन्न गटाकरीता (वार्षिक उत्पन्न ३,००,००० ते ६,००,००० च्या दरम्यान)